Tilbage til webshop

FORMÅL OG VEDTÆGTER

§ 1 
Foreningens navn er: Birkende Borgerforening, med hjemsted i Birkende i Kerteminde kommune.
Borgerforeningen er historisk en sammensmeltning af Birkende Aktivitetsforening og Birkende Borgerforening.

§ 2   Foreningens formål
2.1  At skabe aktiviteter i Birkende, som er medvirkende til et øget fællesskab i og omkring Birkende. Aktiviteter kan løbende ændres, men vil til enhver tid være at finde på foreningens hjemmeside. For nuværende aktiviteter: Birkende Amatørteater, LBCK Motionscykelisterne, Mandags Café, Madhold og Musikhold.
Ved væsentlige ændringer i foreningens aktiviteter skal dette meddeles Kerteminde Kommune, Kultur og Fritid.

2.2 At varetage beboernes interesser over for myndighederne, samt søge at løse opgaver som beboerne i Birkende har fælles interesse i.
Hvis nødvendigt samarbejder man med omkringliggende landsbyer og andre interessenter. Birkende Borgerforening tilstræber at leve op til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

§3   
Foreningens virksomhed gennemføres primært i Birkende Borger og Kulturhus, som drives af foreningen.

§ 4   
Enhver der bor i Birkende eller områder, der hører under Birkende, kan optages som medlem. Borgere der tidligere har boet i Birkende, kan også optages. Personer der deltager på et af vores hold kan ligeledes optages. Personer der har eller kan have interesse i foreningens arbejde med varetagelse af opgaver over for myndighederne, kan ligeledes optages. Bestyrelsen kan desuden optage medlemmer, der skønnes at gavne foreningen. Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, hvis kontingent ikke betales rettidigt. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem fra foreningen, hvis medlemmet skønnes at skade foreningens aktiviteter, eller omdømme. Eksklusion kan ske efter simpel flertalsbeslutning på et bestyrelsesmøde. Beslutningen meddeles skriftligt til det pågældende medlem. Et ekskluderet medlem har mulighed for ved næstkommende generalforsamling at få prøvet sin sag.

§5 
Udgifter ved foreningens drift finansieres ved opkrævning af medlemskontingent, tilskud og ved overskud fra arrangementer, gaver, m.v.

§6
Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet godkendes på generalforsamlingen og formuen opbevares på betryggende måde i bank.

§7 
Foreningen ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for foreningens virksomhed og økonomi.

§8
Foreningen forpligtes/tegnes ved underskrift af bestyrelsens formand og to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Eller formanden alene, hvis der forudgående er givet accept/tilsagn herom på et afholdt bestyrelsesmøde.

§9   
Ingen af bestyrelsens medlemmer eller evt. medarbejdere hæfter personligt for de til foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan søges fyldestgjort i foreningens eventuelle formue.

§ 10 Kontingent
Det årlige medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 11 Fester
Når bestyrelsen finder anledning dertil, kan der holdes sammenkomster.

§ 12 Bestyrelse 
Foreningens bestyrelse, der består af 7 medlemmer, repræsenterer foreningen. Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Bestyrelsen vælger af sin midte med almindeligt stemmeflertal en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Møder afholdes af bestyrelsen, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 4 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen behandler alle spørgsmål, som rejses af medlemmerne. Bestyrelsen er berettiget til, så ofte den finder det ønskeligt, at tilkalde medlemmer uden for bestyrelsen til sine møder. Skulle nogen autoritet ønske foreningens mening om en eller anden sag, afgør bestyrelsen, hvorvidt den selv kan afgive svar, eller om sagen skal forelægges en generalforsamling. Formanden – og i hans fravær næstformanden – har forsæde i bestyrelses-møderne og i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. For at et bestyrelsesmøde skal have gyldighed, skal mindst 4 af bestyrelsens medlemmer være til stede. Dog skal formand eller næstformand være til stede. Årsregnskabet, der følger kalenderåret, skal inden hvert års 20. januar afleveres til revisorerne. Disse gennemgår regnskabet med bilag og tilstiller, inden 8 dage efter regnskabets modtagelse, formanden deres antagelser.

§ 13 Generalforsamlingen
Den øverste myndighed i foreningens anliggender har generalforsamlingen. Kun den kan give, ophæve og forandre lovene. Den ordinære generalforsamling afholdes årlig inden udgangen af februar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/3 af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring derom. Begæringen skal indeholde oplysninger om, hvilke sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Enhver generalforsamling skal indvarsles ved bekendtgørelse i den lokale avis eller ved skriftlig meddelelse, og eller på foreningens elektroniske platforme (hjemmeside, Facebook) senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sager, som medlemmer ønsker forelagt den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiveret være tilstillet bestyrelsen inden 8 dage før generalforsamlingen. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der foreslås af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende sager:

        1. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det sidst forløbne år fra 1. januar til 31. december.
       2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
       3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter samt valg af 2 revisorer.
       4. Eventuelt.

På den ordinære generalforsamling afgår i lige år 4 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 2 år, og de afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Revisorerne og suppleanter vælges hvert år. De afgående kan genvælges. Kasserer kan vælges uden for bestyrelsen. På generalforsamlingen må ethvert medlem personligt afgive sin stemme. Møde ved fuldmagt er ikke tilladt.

§ 14 Sager
Samtlige sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning ske, såfremt medlemmerne forlanger det. 

Vedtægtsændringer:
Til forandring af lovene fordres, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, og at beslutningen derom tages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er et så stort antal medlemmer ikke til stede, indkaldes med 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der da tages bestemmelse uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer, men med samme kvalificerede stemmeflertal. Foreningens love skal efter ændring indsendes til fornyet godkendelse hos Kerteminde Kommune, Kultur og Fritid.

§ 15 Birkende Lokalråd
Birkende Lokalråd er forankret i Birkende Borgerforening. Rådet består af 5 personer, 2 fra borgerforeningen, 1 fra Birkende Boldklub, 1 fra Birkende Forsamlingshus og 1 fra Byen, som udpeges af de 3 foreninger i fællesskab. Formand og næstformand vælges blandt disse. Birkende Lokalråd har en plads i Kerteminde Landsbyråd. Denne plads varetages af formanden/næstformanden. Økonomi varetages på en selvstændig konto under borgerforeningen.

§ 16 Opløsning
Foreningen kan ikke opløses, når mindst 25 medlemmer ønsker, at den skal vedblive at bestå. Opløses foreningen, skal dens midler tilstilles foreningsområdet eller frivilligt arbejde i Birkende efter bestyrelsens beslutning.

        Vedtægterne godkendt på den stiftende generalforsamling 28-08-2011.
        Ændringer vedtaget på generalforsamling 28-02-2012.       
        Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 30-05-2016.
        Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 19-03-2018